Stichting Obligatiehoudersbelangen biedt de volgende diensten aan:

toezicht

Analyse van jaarrekeningen en tussentijdse financiële informatie. Toezicht houden op de naleving van de obligatievoorwaarden en trustakte.

Administratie

Opzetten en in stand houden van een afzonderlijk register van obligatiehouders.

Betalingsverkeer

Doorbetalen van gelden van beleggers naar de uitgevende instelling (inleg op obligaties). Doorbetalen van gelden van uitgevende instellingen (rente en aflossing) naar obligatiehouders.

Collectieve belangenbehartiging

Organiseren van vergaderingen van obligatiehouders (online en/of fysiek). Verkrijgen, beheren en zo nodig uitwinnen van zekerheidsrechten en/of garanties ten behoeve van obligatiehouders.

Uitgevende instellingen kunnen kiezen uit bovengenoemde diensten, al naar gelang hun wensen en eigen capaciteiten.

Wanneer Stichting Obligatiehoudersbelangen optreedt als doorbetaler dan opent zij een afzonderlijke bankrekening. De gelden met betrekking tot het betreffende obligatieprogramma worden op die manier afgescheiden van andere gelden.

Stichting Obligatiehoudersbelangen fungeert als toezichthouder van bijna alle uitgevende instellingen wier obligaties worden verhandeld op NPEX en Nxchange. NPEX en Nxchange zijn de belangrijkste Nederlandse multilaterale handelsfaciliteiten voor effecten die door MKB-ondernemingen worden uitgegeven.

De kosten van de dienstverlening door Stichting Obligatiehoudersbelangen zijn voor rekening van de uitgevende instelling.

Op dit moment verricht Stichting Obligatiehoudersbelangen geen diensten waarvoor enige vergunning of toestemming vereist is op grond van Nederlands of Europees recht.

Stichting Obligatiehoudersbelangen is ook toezichthouder van uitgevende instellingen wier obligaties niet worden verhandeld op enige gereglementeerde markt.

Stichting Obligatiehoudersbelangen biedt haar diensten ook aan uitgevende instellingen die zijn gevestigd in een andere EU-lidstaat of ander land dat deel uitmaakt van de EER (Europese Economische Ruimte).