25 jun 2016

25 jun 2016

Diensten

By:

Stichting Obligatiehoudersbelangen heeft ten doel:

 • het optreden als trustee met betrekking tot obligatieleningen;
 • het behartigen van de belangen van obligatiehouders;
 • het uitoefenen van de aan obligaties verbonden rechten;
 • het toezicht houden op de naleving van trustaktes en obligatievoorwaarden;
 • het opzetten en in stand houden van een afzonderlijk register van obligatiehouders en de daarmee samenhangende financiële administratie met betrekking tot elke obligatielening van elke uitgevende instelling overeenkomstig de betreffende trustakte en obligatievoorwaarden;
 • het ontvangen van gelden en/of eventuele andere vermogensbestanddelen van uitgevende instellingen ten behoeve van obligatiehouders, het tijdelijk beheren van voornoemde gelden en vermogensbestanddelen, een en ander voor rekening en risico van de obligatiehouders, en het betalen van voornoemde gelden en/of overdragen van voornoemde vermogensbestanddelen aan de obligatiehouders;
 • het ten behoeve van obligatiehouders
  • verkrijgen van zekerheidsrechten en/of garanties van uitgevende instellingen en/of haar groepsmaatschappijen in de zin van artikel 2:24b Burgerlijk Wetboek,
  • houden, beheren, afstand doen van en uitwinnen van deze zekerheidsrechten en/of het beroep doen op voornoemde garanties en
  • het verrichten van alle (rechts)handelingen welke met deze zekerheidsrechten en/of garantie in verband staan;

Voor meer informatie over de diensten en voorwaarden van Stichting Obligatiehoudersbelangen kunt u vrijblijvend met ons contact opnemen.

 

shutterstock_400222735